تبلیغاتکنکور - تقویتی ریاضی (سیدهاشمی)
کنکور - تقویتی ریاضی (سیدهاشمی)
اعتماد از شما قبولی از ما

apei

  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
موضوعات وب آرشیو مطالب
دیدگاه رییس مركز سنجش آموزش و پرورش در خصوص ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
در تاریخ 23 فروردین ماه 1394 مصاحبه ی تقطیع شده ای از اینجانب در شبكه های خبری صدا و سیما پخش شد كه آن را بازگشت نمره به كارنامه دانش آموزان دوره ی ابتدایی عنوان داده بودند و بحث هایی را در مورد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برانگیخت و البته به دلیل رویكرد نادرستی كه اتخاذ شده بود سوء تفاهم هایی را نیز دامن زد.خبرنگار واحد مركزی خبر از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی پرسید و اینجانب به مفاد راهكار 2-19 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در خصوص ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اشاره كردم، در این راهكار بر سه شیوه ارزشیابی تصریح شده است، ارزشیابی های فرایند محور، نتیجه محور و تلفیقی. اشاره شد كه پژوهشی در این رابطه به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش در حال انجام است كه هنوز به پایان نرسیده است و گزارش آن به زودی به شورای عالی ارائه شده و متعاقب آن در مورد اعمال این روش ها در دوره های تحصیلی اتخاذ تصمیم خواهد شد.    تبیین و ایضاح هر یك از این مفاهیم كه در پژوهش یاد شده به آن پرداخته شده است مستلزم تصویب در مرجع ذیصلاح یاد شده است. توضیح دادم كه هر یك از این سه شیوه ی ارزشیابی می تواند در یكی از ادوار چهار گانه نظام جدید آموزشی مورد تاكید بیشتر یاكمتر باشد. بدیهی است در شرایطی كه كودكان در پایه های اول دوره ابتدایی در حال تحصیلند، با توجه به روان شناسی رشد دانش آموزان در این دوره، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آنها غالبا فرایند محور است و نمی توان بر نتیجه محوری به عنوان هدف ارزشیابی در این دوره تاكید زیادی داشت و هر چه از پایه های اولیه تحصیلی دورتر می رویم ارزشیابی تلفیقی كه هم ناظر بر فرایندهای مورد نظر و هم نتیجه محور است پر رنگ تر می گردد. كارنامه ی تحصیلی دانش آموزان كه ناظر بر ارائه بازخورد عملكرد آموزشی و تربیتی آنهاست نیز گزارشی است از ماحصل دستاوردهای دانش آموزان و معلمان در حوزه های یاد دهی و یادگیری و این كارنامه امروزه در دوره ی ابتدایی مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، حالتی كیفی و توصیفی دارد و شایان توضیح است كه ارزشیابی كه برایند نتایج حاصل از اندازه گیری عملكرد تحصیلی و تربیتی یادگیرندگان است، هر چه كیفی تر باشد ما را نسبت به صحت نتایج به دست آمده اطمینان بیشتری می بخشد. از جمله ی سوء تعبیرهایی كه هایی كه در بحث ارزشیابی توصیفی اتفاق افتاده این است كه تصور می شود در ارزشیابی توصیفی جایی برای استفاده از مقیاس های كمی نیست، در حالی كه ارزشیابی از ابزارهای گوناگونی از جمله نمره به عنوان نتیجه ی اندازه گیری و نه بازخورد ارزشیابی بهره می گیرد و این نمرات در نهایت در بازخوردی كیفی حالتی توصیفی خواهند یافت و نتیجه همان چیزی است كه اكنون روال معمول نظام آموزشی كشورما در ارزشیابی كیفی و توصیفی دوره ی ابتدایی است. این ها همه ی آن چیزی است كه با تحریف مصاحبه به عنوان بازگشت نمره به كارنامه تلقی شده است. ارزشیابی در دوره ی ابتدایی مطابق مصوبات موجود امری كیفی است، خوشبختانه با اصلاحاتی كه همكاران ما در معاونت محترم آموزش ابتدایی در كارنامه ی دانش آموزان این دوره به انجام رسانده اند، كیفیت ارائه بازخورد از طریق كارنامه ی تحصیلی دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده از مطلوبیت بیشتری نیز برخوردار شده است. اگر چه این مصاحبه را به صورت تقطیع شده به گونه ای پخش كردند كه تصور برگشت نمره به كارنامه ی تحصیلی دانش آموزان را به ذهن متبادر می كرد، اما این كار یك تالی مثبت هم داشت و آن این كه بحث ارزشیابی پیشرفت تحصیلی كه از اهم مباحث نظام تعلیم و تربیت است در كانون توجه قرار گرفت.

 دوشنبه 24 فروردین 1394  02:05 ب.ظ    سید هاشمی